lördag 21 mars 2020

I nöden prövas vännen

Ett lektionsunderlag till ordspråket I nöden prövas vännen

Syfte / användningsområde till just det här ordspråket:
Synliggöra vikten av tillit, trygghet och äkta gemenskap i olika typer av förhållanden. Att våga be om hjälp kan vara lika viktigt som att vara en bra hjälpare, och att man kan behöva träna sig på båda förhållningssätten. Att förebyggande få diskutera och träna på olika sätt att stötta andra som behöver det. Medvetandegöra hur situationer där man kan vara i behov av en äkta vän, hjälp eller stöttning kan se ut. Förstå att det i livet händer saker där vi alla kommer behöva både be om hjälp och stötta andra. Att lycka kan vara att behövas - få ge - och hur bra det kan kännas. 

Låt eleverna göra sina ordspråkstolkningar enskilt, helt utifrån sina egna tankar och illustrera dem.
Först när alla är klara delger man övriga sin tolkning, vilket tränar redovisning & tal plus att man lär sig stå för sina egna tankar (bygger självkänsla & civilkurage) samt berikar övriga som får ta del av ytterligare tolkningar och synvinklar än sin egen.
Efter redovisningarna följer ett lärarlett samtal där ytterligare tankar erbjuds. Här får man träna på samtal och diskussion. Hela processen tränar även aktivt lyssnande - till sina egna tankar, andras och i samtalet. 
___________________________________________________________
Lärarlett samtal efter redovisningarna:
Erfarenheter
-Det är lätt att berätta om när något hänt som gör en glad. Men inte lika lätt att berätta om något som gör att man känner sig ledsen, när man känner sig skör.
-Berätta om någon situation där du fått stöd av någon eller några andra och vad det betydde för dig.
-Berätta om en motsatt situation, där du känt dig övergiven eller ensam i sorg eller osäkerhet av något slag. 
-Berätta om någon situation där du funnits för någon / några andra som stöd eller tröst.
-Berätta hur det känns att kunna finnas där för någon som behöver det. Ge liv till ordet omtanke. 
___________________________________________________________________________

Spännande tanke
Det man tränar sig på blir man bättre på. För att bli bättre på matte behöver man träna matte. För att bli bättre på fotboll behöver man få träna fotboll. För att bli starkare emotionellt behöver man träna på att bemöta känslor. Sina egna och andras.
Det känns bra att kunna ge stöd och hjälp! Att vara någon som andra ser som pålitlig, som man kan känna sig trygg med och våga vara sig själv med. Tänk om vi tillsammans kan skapa en så trygg miljö att alla alltid vågar visa sina känslor. Vågar be om stöd när man behöver det. Vågar fråga hur någon mår. Äkta vänskap är något man bygger tillsammans. Och visst är det skönt att veta att man faktiskt har någon att vända sig till eller ringa till när man känner sig ledsen eller orolig?
_______________________________________________________________________________

Diskutera
Hur tycker ni att en bra vän ska vara?
I vilka situationer kan man tappa fotfästet så att man inte mår bra?
Hur kan det se ut när någon inte mår bra? (Sorgsenhet, ilska, dra sig undan, visa sig tuff, hårda ”skyddande kommentarer” o.s.v.) Hur gör man för att lättare kunna se bakom skyddsmurar av det slaget och bemöta själva orsaken istället för skyddsbeteendet?
Diskutera hur vi kan hjälpas åt att skapa den trygghet som gör att skyddsmurar inte behövs? Hur vi kan vara mot varandra så att det fungerar i praktiken. Vilka egenskaper behövs? (Tillit, trygghet, ärlighet, tid, vänlighet, vara en bra lyssnare, finnas där.) 
______________________________________________________________________________

Ord på vägen
Tillit. Att kunna lita på andra. Att vara pålitlig. Ge det du själv skulle vilja ha. 
När man skapar äkta relationer startar det ofta med att man ger varandra förtroenden. Att man pratar på en djupare nivå, t.ex. om känslor. Det skapar tillit, bygger känslomässiga broar och stärker vänskapen. 
Var en person som andra tycker är god, schysst, sann och ärlig. Bygg en bra karaktär. Hur vill du uppfattas, bli sedd, ihågkommen…? Det är det du gör och hur du gör det som kommer påverka hur andra uppfattar dig. 
Ha mod att våga be om stöd och hjälp när du själv behöver det. 
________________________________________________________________________________

Laborera / arbeta vidare
-Prata om kroppsspråkets betydelse samt betydelsen av ”snälla inbjudande ögon” och ett vänligt ansikte.
-Skriv: lista situationer i vilka man kan behöva stöttning. 
-Skriv: ge förslag på och beskriv hur man kan ge stöttning. 
-Lyssna till You´ve got a friend med Carole King. Sjung :-) 


måndag 13 januari 2020

Hur utvecklar man civilkurage egentligen?

Hur utvecklar man medmänskligt viktiga förmågor som t.ex. civilkurage och förmågan att stå upp för varandra? Hur får man starka känslomuskler?
Hur fungerar det där med allas lika värde i praktiken? 
Min erfarenhet som lärare är att det (precis som med all annan utveckling) sker stegvis, och är något man måste få träna kontinuerligt. Jag vill påstå att eftersom det inte finns några direkta gemensamma verktyg som alla kan luta sig mot kan denna träning därför se väldigt olika ut beroende på var i landet man är... eller i vissa fall att man tyvärr tror att denna utveckling ska ske av sig självt. 
Efter många år som lärare säger mig min beprövade erfarenhet detsamma som hjärnforskaren Matti Bergström: Det finns inga genvägar. Man behöver få träna - engageras - göra och känna för att förstå. Emotionell utveckling i alla dess former sker genom erfarenheter och är inte något man kan läsa sig till som med faktakunskaper. 
Jag som lärare kan hjälpa alla elever utveckla sina emotionella förmågor, där civilkurage då blir en naturlig del, genom strukturerade lektioner under en längre tid. Utveckling sker stegvis och genom erfarenhet. Det finns inga genvägar. 

Elevtolkning från år 3
(Att diskutera utifrån en sådan här elevtolkning på steg 3 är verkligen livskunskap på riktigt.)

Den vars tankar man känner ser man på med nya ögon. Varmare ögon
Jag använder meningsfulla ordspråkstolkningar som verktyg för att alla elever ska få känna sig sedda, hörda och lära sig se varandra. Alla kan vara med eftersom de olika tolkningarna görs utifrån där man själv är i utveckling utifrån sin egen mognad, bakgrund och livserfarenhet. 
Eleverna får i flera steg arbeta med dem under minst ett läsår enligt arbetsgången här nedan:

Steg 1: 
Tolka ordspråket i text och bild. Tolkningarna görs enskilt för att EGNA tankar ska utvecklas. Här gäller det att lära sig LITA TILL SINA EGNA TANKAR. Ofta följer man ju någon annans tankar och värderingar - kanske utan att man ens vet om det. Det kan vara uttalade eller outtalade ledare som "sätter tonen". (Vilket om det tillåts är hämmande för det egna civilkuraget.)

Steg 2:
Vi redovisar tolkningarna för varandra. Läser texttolkningen och berättar om bilden. Som lärare är det här viktigt att se till att redovisningarna sker i en trygg och respektfull miljö. Jag låter alltid eleverna sitta i ring "som kring en lägereld" då vi alla ser varandra och samtal lättare kan föras. ALLA kommer till tals på lika villkor, och det som redovisas är ens egna tankar. Man får träning i att stå för sina egna tankar, uttala dem i ord, hitta sitt eget uttryckssätt och att göra sig hörd. Detta steg har jag efter många års användande märkt är det som mest av allt utvecklar civilkurage. Man utvecklar ett inre mod kopplat till egen klokhet och som går via hjärtat. De som lyssnar lär sig flera saker och eftersom man själv vill bli lyssnad på med respekt blir det naturligt att lyssna aktivt med respekt på övriga vilket gör att man automatiskt även får träning i ett demokratiskt förhållningssätt. 

Steg 3:
Lärarlett samtal och diskussion för att synliggöra och lyfta fram vad vi lärt oss av att LYSSNA på andras tolkningar. Hur våra tankar och vårt perspektiv vidgats och vad vi vill behålla, hur vi vidgats i insikter. Vi synliggör att det finns lika många tolkningar som det finns individer, och hur vi kan berika varandra genom detta. Här får man även träning i att ge positiv feedback för inre värden, tänkta tankar och klokskap. Få andra att känna sig sedda och hörda. De inre egenskaperna får värde (och inte bara det som syns utanpå eller vad man presterar i någon sport eller liknande).

Steg 4:
Reflektion. Alla får en liten stund på sig att skriva ner vilka insikter man vill minnas, hur man expanderat eller något extra klokt någon annan sagt man vill komma ihåg. 

Steg 5:
Laborera / arbeta vidare. Ett valfritt steg man kan göra då man vill fördjupa sig i något som hör ihop med ordspråket man tolkat. T.ex. etik på nätet som jag alltid fortsätter arbeta med efter eleverna har fått tolka När katten är borta dansar råttorna på bordet.

Arbetssättet är enkelt att genomföra, roligt att arbeta med och det ger verkligen resultat. Förutom att det är språkligt utvecklande påverkar det gruppklimatet positivt och blir ett förhållningssätt eleverna fortsätter att vara i gentemot varandra. Eftersom man lärt sig lita till sina egna tankar, klä dem i ord och stå för dem i tal får man modet och civilkuraget med sig på kuppen. Eftersom man samtidigt lärt sig se sina klasskamrater med nya ögon, för deras inre, bygger man broar och känslomässiga band som inte bara gör att man behandlar varandra bättre utan även lär sig stötta och stå upp för andra. Civilkurage i praktiken. 
En klass är ju som samhället i miniatyr - det man lär sig här tar man med sig vidare ut i livet. Att respektera och vara intresserad av andras inre är något man sedan alltid kan bära med sig. 

"Educating the mind without educating the heart is no education at all." / Aristoteles 

måndag 2 december 2019

VärdeGrundsKalendern

VGK - VärdeGrundsKalendern, med en lucka för varje skoldag i december.

Alla klasser som vill använda den på skolan (och grannskolan) kan göra det, "luckorna" är bilder som  går lätt att visa via datakanonen i klassrummen och som delats via mail till pedagogerna samt via vår skolplattform till föräldrarna så de som vill kan följa med "på resan" och kanske följa upp i samtal därhemma. 

Det här var första luckan. Med fin illustration av en tidigare elev i år 3. 
Den är en av mina favoritbilder och känns kanske mer aktuell än någonsin att påminna sig om i denna mobilskärmarnas tid. För att SE varandra är viktigt. Att bli SEDD likaså. Tänk vad ett vänligt leende kan göra... och det fina i kråksången är att leenden smittar... Testa får du se :-)


När jag presenterade luckan berättade jag även om spegelneuroner och kroppsspråk. Vid skoldagens slut fick eleverna sedan berätta om sina erfarenheter från dagen och några exempel de varit med om samt hur de positiva reaktionerna känts. "Jag log mot en i sexan som log tillbaka..." o.s.v. (Till saken hör att mina elever går i år 2, så att le mot någon i år 6 man inte känner med varmt hjärta och stadig ögonkontakt är stort.)

Om du vill ta del av de kommande luckorna lägger jag ut dem tidig morgon varje skoldag i december på mitt twitterkonto: @Ulrikasordsprak

"Educating the mind without educating the heart is no education at all." 
/Aristoteles


fredag 23 augusti 2019

Terminsstart...

Främlingar är vänner som du ännu inte känner.

Ord till läraren
Kanske har klassen en ny sammansättning och känner inte varandra än? Eller så känner
vi varandra för de yttre egenskaperna mer än för de inre? Vi känner varandra till utseende,
fritidsintressen och var vi bor. Vi känner inte riktigt varandra på djupet.
I sådana här situationer är det viktigt att få tid och tillfällen att lära känna varandra på ett
nytt sätt för att kunna se med nya ögon (värderingar).

Syfte
- Skapa ett bra gruppklimat.
- Se möjligheter i nya möten, visa vägar till att uppnå vänskap.
- Få alla att känna sig trygga bland nya personer, och i nya situationer.
- Väcka nyfikenheten inför att lära känna nya skolkamrater, eller gamla, på nya sätt.
- Känna tillhörighet.
_________________________________________________________________
Arbetsgång:
  1. Låt eleverna fundera över och tolka ordspråket enskilt, helt utifrån egna tankar. Man skriver ner sin tolkning och illustrerar den. (Ibland blir bilden ytterligare en tolkning - ibland hör den ihop med texten. Gemensamt för de olika alternativen är att den besjälar de skrivna orden.)
  2. Tolkningarna redovisas för övriga. Sitt med fördel i ring och gå varvet runt. Viktigt att visa att man lyssnar aktivt med ”snälla ögon” riktade mot den som redovisar sin tolkning. Trygghet och respekt ska råda... Av att lyssna aktivt får man här ta del av flera synsätt - lika många som det finns deltagande elever. Alla kommer till tals. Alla delar med sig. Alla tränar sig att tala utifrån helt egna tankar vilket ger fler vinster än talträning, t.ex. tillit till sina egna tankar (självkänsla) och att lära sig stå för dem (civilkurage) tränas. Den demokratiska processen får man med på kuppen. 
  3. Den lärarledda delen, i form av samtal och diskussion. Nedan finns ett upplägg att luta sig mot. 
Lärarledd del

Erfarenheter
Berätta om någon situation där du själv var helt ny. Från barndomen eller vuxenlivet, i
någon idrottsförening, skolklass, nytt land eller arbetsplats dit du kom som främling. Hur
kände du dig? Hur mottogs du? Hur gjorde du för att lära känna andra? Var det någon eller
några andra som tog kontakt med dig? Lärde du då känna någon som betyder/betydde
mycket för dig?

Spännande tanke
Den personen / de personerna hade kanske inte betytt något för mig idag om jag inte hade
ansträngt mig då för att knyta nya vänskapsband. (Låt gärna eleverna berätta om sina
liknande erfarenheter.)
Ni i den här gruppen kommer kanske att hitta vänner för livet bland era klasskamrater och
skolkamrater. Undrar vad ni gör tillsammans om 1 år, 5 år, 10 år, 25 år o.s.v. Undrar om ni
kommer minnas då hur allting började?
Alla i klassen kan aktivt vara med och skapa goda vänskapsband och ett gott gruppklimat.
I en grupp där alla känner sig trygga och välkomna, hur lika eller olika man än är, fungerar
allt så mycket bättre. Det är lättare att lära sig, diskutera, utvecklas och tänka i en sådan
grupp. Ibland är det lättare att skapa ett bra gruppklimat om alla i gruppen är nya, som i en
ny klass. Men det går och är lika viktigt att göra i en grupp som redan hängt samman ett
tag. Då måste man ibland kunna bryta vissa mönster och byta ut dem mot nya som
fungerar ännu bättre.

Diskutera
-Vad är ett bra gruppklimat? Hur känns det att vara i en sådan grupp? På vilka sätt blir man påverkad?
-Hur känns motsatsen? På vilka sätt blir man påverkad?
-Hur kan vi i den här klassen skapa ett bra gruppklimat?
-Vad är fördomar? Varför uppstår fördomar? Hur kan man motverka att de uppstår? Vad
kan man göra mot de som finns?
-Vad är utanförskap och vad innebär det? Kan ni ge några exempel på hur utanförskap kan se ut?
-Vad menas med främlingsfientlighet? Hur kan man motverka att det uppstår?
-Vad är civilkurage? Kan ni ge några exempel på ”hjältar” som genom sitt civilkurage eller
genom sin handlingskraft förbättrat livet för någon eller några?

Ord på vägen
Allt nytt måste övas på kontinuerligt innan det automatiskt görs av alla på ett naturligt sätt.
Som en ny stig som bildas. Man måste trampa upp den genom att gå där många gånger.
Om bara en eller några går där ibland blir det ju aldrig någon stig. Kom ihåg att fortsätta
bilda nya vänstigar genom att använda dem ofta och även att ta ansvar för att vara med
och skapa ett bra gruppklimat.

Sista frågan
Har ni lärt er någonting nytt av ordspråket? 

Arbeta vidare:
- Arbeta med ord som civilkurage, vardagshjältar, hjältemod och att vara en god förebild.
Skriv förklaringar / beskrivningar till orden.
  • Lista olika hjältar. Ta reda på fakta om dem, skriv egna faktablad om den / dem du väljer.
  • Gör planscher om de olika hjältarna.
  • Gör presentationer och redovisa för övriga i klassen. Ett intressant och meningsfullt sätt att träna tal och redovisning där man samtidigt får sprida information om goda förebilder att inspireras av.

Elevtolkning:måndag 10 juni 2019

Att skapa möten mellan människor

Min drivkraft... det som gör att jag gör det jag gör, kärnan ur vilket allt det andra växer ur...
är att skapa plattformar för möten mellan människor
Äkta möten som sår frön man kan bygga resten på... ett nytt och bättre resten - ett mer medvetet sådant. Där acceptans, inkludering och helhetsseende blir en naturlig ingrediens. Något man får träna på och utveckla sin förmåga inom tidigt i livet, då hjärnan fortfarande utvecklas och är starkt formbar. Vi behöver fokusera lika mycket på detta som på övrig kunskapsinhämtning. Det är ju en kombination av dessa som kan möta en föränderlig framtid och ta hand om den på bästa sätt.

De ordspråk och citat jag använder (och alltid väljer med hjärtat) fungerar som dörröppnare vilka skapar känslomässiga plattformar där sådana möten lättare kan ske. Där alla inkluderas eftersom tolkningarna som ska göras möter upp var och ens tankeförmåga precis där man är i sin egen personliga utveckling. 

I mötena som sedan uppstår då man lyssnar till övrigas tolkningar och berikas av dem får man ta del av en mängd nya synvinklar och perspektiv och man lär känna övriga utifrån deras tankar och inre istället för det som syns på ytan.
Alla får kontinuerlig träning i att lära sig utveckla sina egna tankar och uttala dem i ord, lär sig stå för dem (vilket i sin tur utvecklar allt från självförtroende till civilkurage) plus att man sedan får lära sig lyssna aktivt och med respekt på övrigas tankar och tolkningar genom vilka ens eget synsätt vidgas och utvecklar förmågan till helhetsseende och perspektiv. 

Visdom och klokskap, filosofi, samtal, diskussion, perspektiv och helhetsseende. 
Empati, förståelse, medkänsla, civilkurage. Självkännedom, självförtroende, självkänsla. 
Tillit till att tänka - sätta ord på sina tankar och bli hörd, ja verkligen lyssnad på, ger en känsla av meningsfullhet. 
Jag tänker - alltså är jag. Är det inte där allt behöver börja? 

Elevreflektion från lågstadiet gällande ordspråksarbetet

"Educating the mind without educating the heart is no education at all." 
/Aristoteles

tisdag 4 juni 2019

Om du inte bestiger berget får du ingen utsikt över dalen

Jag brukar använda liknelsen om fyra journalister som bevakar en husbrand från olika platser som metafor när jag föreläser. Att deras rapportering kommer se olika ut beroende på från vilket håll de ser branden. Att det är var och ens perspektiv över det som sker som formar både upplevelsen och beskrivningen.
När jag tillsammans med elever använder ordspråk och citat som verktyg och dörröppnare fungerar det på samma sätt. Man gör ju tolkningen utifrån sin synvinkel och sitt livsperspektiv, det vill säga utifrån sina egna personliga erfarenheter, egenskaper och mognad. Arbetssättet gynnar alla lika mycket, t.ex. introverta och extroverta, vilket inte alltid sker naturligt i skolmiljön. 
Genom att göra sin tolkning helt utifrån sina egna tankar, utan att tala med andra möts man upp precis där man är i utveckling och det gör i sin tur att alla kan vara med. Det blir ett verktyg för alla, där alla kan inkluderas på lika villkor.
Det finns inga rätt eller fel. Det är inte mängden ord eller hur välskrivna det är som är huvudsyftet, utan det är att ALLA får träning i att utveckla sina EGNA tankar och lära sig lita till dem. Till varje tolkning görs även en illustration vilken i sig besjälar orden och gör dem än mer inbjudande att ta del av. 

När man sedan delger övriga (i en trygg lärarledd miljö) lär man sig tala inför andra, och inte nog med det: man vågar visa upp sina inre tankar och lär sig stå för dem. Min erfarenhet av arbetet har visat att det är så mycket mer än talträning som detta ger. Självkännedom, civilkurage, självkänsla och självförtroende är ytterligare förmågor man får med som vinster. 

Den som inte redovisar lär sig lyssna aktivt och får lära känna sina kamrater på ett nytt sätt. För det inre snarare än det som syns. Att se varandra med nya ögon och verkligen lära sig lyssna tränar inte bara den demokratiska processen utan även förståelse och empati. Grupphierarkin formas om, gruppklimatet blir betydligt varmare. Ett förebyggande tillhörighetsarbete som man automatiskt får med på kuppen. Att verkligen lära känna andra för deras inre, låta andra vara sig själva fullt ut, skapa äkta tillit i gruppen... 

När alla redovisat och berättat om sina bilder uppstår fantastiska filosofiska diskussioner där man diskuterar olika synvinklar och perspektiv som framkommit under redovisningarna. Förutom att var och en i gruppen lärt sig utveckla sitt eget tänkande och sätta ord på det blir man med alla andras olika tolkningar erbjuden en mängd olika sätt att tänka. Man blir berikad med flera perspektiv och får ett större helhetsseende, en större förståelse och fler möjligheter. 
Dessa är det viktigt att på något sätt befästa. Därför har vi alltid en reflektionsstund där alla enskilt kan skriva ner de guldkorn man vill minnas eller insikter man fått. 
Behålla insikten om sitt vidgade perspektiv vilket i sig även tränar långsiktigt tänkande.

Att arbeta med verktyget fungerar lika bra oavsett ålder. Effekten är densamma - i elevgrupp eller i vuxengrupp. Att t.ex. i en företagsledning använda arbetsgången ger samma vinster och ökar förmågan till äkta möten och helhetseende. Där kanske man inte alltid använder ett ordspråk som dörröppnare, det kan vara en vision eller en specifik sak man får tänka till kring - och det blir alltid lika många tankar/lösningar som personer i gruppen. Ansvarsfrågor kan lösas bättre genom att man får ett större perspektiv genom helhetsseendet de olika perspektiven bidrar med. 
Vi behöver i alla led ägna åt oss att se med större perspektiv, ett vidgat helhetsseende och en hållbar långsiktighet. Att låta unga arbeta med ordspråkstolkningar är mitt bidrag till att utveckla den förmågan, men det är minst lika roligt och viktigt att då och då få göra besök i vuxenvärlden med arbetssättet. Elevtolkning från lågstadiet.


"Educating the mind without educating the heart is no education at all." 
/Aristoteles 

fredag 22 mars 2019

Tänkekraften är starkast

Efter alla år som klasslärare (på lågstadiet) där tempot höjts och diverse trender kommit och gått har ordspråksarbetet blivit allt viktigare för mig. Ett arbete där varje elev får egen tid och eget utrymme att först och främst tänka... Utveckla sina egna tankar och lära sig att lita till dem.

Vinster jag märkt som sker som kedjereaktioner är bland annat att det är språkutvecklande, väcker nyfikenhet för läsning och boksamtal då det ökar förmågan att tolka det som står mellan raderna och gör att man uppfattar metaforer och undertoner lättare.

Vi arbetar alltid i dessa steg.
Steg 1: Fundera kring ett ordspråk eller ett citat och göra sin egen tolkning av det. Skriva och illustrera sin tolkning utan påverkan från någon annan. Producera egna tankar.
Steg 2: Redovisa sin tolkning för övriga i en trygg miljö. Vi sitter alltid i ring därför att det bildas en helt annan energi då. Vi hjälper den som redovisar sina tankar med våra ögon och vårt kroppsspråk. Övriga lär sig lyssna aktivt och visa respekt.
Steg 3: Vi möts i samtal och diskussion om redovisningarna, ämnet och dess lärdomar.
Steg 4: Vi reflekterar över hur vi växt genom att ha utvecklat våra egna tankar och insikter samt av övrigas tolkningar som berikat oss med fler synvinklar och tankar. Vi utvecklar vårt helhetsseende.
Steg 5: Ibland arbetar vi vidare med olika uppgifter då ämnet automatiskt inbjuder till detta.

Steg 1 är jag-stärkande. Att lära sig utveckla och lita till sina egna tankar så viktigt.
De övriga stegen bygger broar mellan eleverna - den där känslomässiga plattformen vi möts på vid redovisning och kloka samtal förbättrar gruppklimatet och tränar den demokratiska processen på ett naturligt och givande sätt.


Alla kan delta eftersom varje tolkning görs utifrån där eleven själv är i personlig mognad - utifrån sina egna livserfarenheter. Alla har något att lära ut. Alla kan lära något nytt av andra.


Tolkningarna i sig är lärorika, men samtalen som växer ur dem likaså. Diskussionerna, insikterna och när en grupp får ett gemensamt AHA som alla sedan kan relatera till och använda sig av i vardagen är ytterligare en vinst. När man lär sig använda ord att mötas i behöver inte heller konflikter och frustration ta så stor plats. 


Då vi arbetar med citat är ytterligare en vinst att använda citatsägaren som förebild 
eller att söka fakta / information om. Som här ovan Buddhas citat: 

Vi är vad vi tänker. 
Allt vi är börjar i våra tankar. 
Med våra tankar skapar vi vår värld.