söndag 11 december 2022

Ett lektionsunderlag till citatet mina elever tolkar denna vecka i ordspråks/citat-verkstaden.

 ”Ett möte mellan två personligheter är som att blanda två kemiska ämnen. Om det sker en reaktion förvandlas båda.” /Carl Jung

Till läraren 

Det som sker när människor möts kan se ut på så många olika sätt. Under rätt förutsättningar kan vänskap och kärlek kan uppstå, positiva gruppklimat kan växa fram i klasser, arbetsgrupper och idrottsföreningar. Men det kan även ske negativa reaktioner p.g.a. brist på tolerans eller bråk mellan grupper när man känner sig hotad eller inte förstår andras levnadssätt. Genom att skapa medvetenhet, förståelse och tolerans kan fler positiva reaktioner uppstå, både på individ och på gruppnivå. 


Syfte med ordspråket

  • Synliggöra hur äkta möten mellan människor kan berika.
  • Synliggöra hur positiva reaktioner kan se ut och vad de kan leda till.
  • Synliggöra hur negativa reaktioner kan se ut och vad de kan leda till. 
  • Skapa tolerans och synliggöra hur olikheter kan berika och lära av varandra. 

____________________________________________________________________________


Arbetsgång:
1. Låt eleverna fundera över och tolka citatet enskilt, helt utifrån egna tankar. De skriver ner sin tolkning och illustrerar den. (Detta steg kan med fördel göras som läxa.)
2. Tolkningarna redovisas för övriga. Sitt med fördel i ring med ögonkontakt som vid en lägereld och gå varvet runt. Här ges talträning plus att den demokratiska processen tränas naturligt. (Viktigt att man lyssnar aktivt och respektfullt, gärna hjälper till med kroppsspråk och ”snälla ögon.”)

3. Den lärarledda delen, i form av samtal och diskussion. Nedan finns förslag att luta sig mot. Elevtolkning från åk 3Lärarledd del, efter elevernas redovisningar:


Erfarenheter

Berätta gärna för eleverna om en egen erfarenhet där ett möte betytt/betyder mycket för dig. 


Spännande tanke 

Kom ihåg att ditt kroppsspråk, ditt tonfall och ansiktsuttryck påverkar hur den du möter uppfattar dig och många gånger även hur mötet blir. Ögonkontakt är också viktigt. Det finns ett uttryck som säger att ögonen är själens spegel. Vänliga ögon är bästa inbjudan, så se på andra som du själv vill att andra ska se på dig. Tänk på att du, när du påverkar någon annan, gör det på ett bra sätt. 


Diskutera

Har du varit med om ett möte med någon person som betytt mycket för dig? Har du någon gång förändrat dig, utvecklats p.g.a. något du lärt dig av en annan person? Kan ni komma på någon person som fått många människor att förändras eller ändra sitt beteende och sina handlingar? 


Ord på vägen / metafor 

Starka karismatiska ledare kan trollbinda hela grupper av människor. Det finns både goda och onda exempel på det från olika länder och genom historiens gång. Alla har från början varit ensamma men fått många att ansluta sig med tiden. Det är viktigt att man själv kan analysera och ta reda på vilka krafter man ansluter till. I stort och i smått. 

Är det t.ex. ett bra kamratgäng / politiskt parti o.s.v. med förmåga till helhetsseende och goda värderingar? 


Sista frågan 

Har ni lärt er någonting nytt av att arbeta med citatet? Vad?


Laborera / arbeta vidare

Dramatisera olika slags möten och händelseförlopp som de kan leda till. Alternativt låt eleverna skriva om olika möten och händelseförlopp i text eller serieform. Om några gestaltar ett negativt händelseförlopp kan ytterligare en diskussionsuppgift läggas till:
-Hur kunde de ha handlat istället för att förhindra det som hände i berättelsen? (Berättelserna kan vara på individnivå eller gruppnivå för att synliggöra vad som kan hända när människor påverkar varandra.)
 
söndag 6 november 2022

Det sprider sig som ringar på vattnet

Allt du gör och allt du säger kan sprida sig vidare till andra. Det gäller allt från humör och en viss stämning till olika former av handlingar. Från skvaller till ryktesspridning, mellan personer och via sociala medier. Det kan vara goda handlingar och ansvarstagande som sätter igång positiva kedjereaktioner. Men även mindre bra saker som t.ex. nedskräpning och miljöförstöring. Alla är med och påverkar, på något sätt, i någon riktning.

Syfte med ordspråket
  • Förstå sambandet mellan handling – konsekvens. 
  • Ta ansvar för vad man sprider för stämning och handlingar.
  • Synliggöra kedjereaktioner.
  • Känna glädje i att kunna påverka positivt.
  • Få praktisera övningsexempel på det. 
-Låt deltagarna tolka ordspråket i text och bild. Detta görs enskilt och helt utifrån egna tankar och associationer. Detta steg är utvecklande på många sätt, bl.a. lär man sig att tänka helt egna tankar , att lita till dem och sedan stå för dem i redovisningen som följer, vilket utvecklar civilkurage och självförtroende. 
-Nästa steg är att alla deltagarna får presentera sina tolkningar för varandra och därefter kan den som leder övningen knyta ihop processen med stöd av de olika samtalsförslagen under bilden. Allt avslutas med tid för reflektion om nyvunna lärdomar… Förslag på lärarledd uppföljning
Erfarenheter
Vänlighet och ett gott humör smittar. 
Berätta om vänliga klubben: Den startades av en person i Sverige som tänkte ut olika trevliga handlingar att iscensätta till andra helt främmande människor. T.ex. att köpa en glass eller en kopp kaffe på ett café och be personalen ge den till nästa person som beställer.

Spännande tanke
Eftersom gåvan man ger till en okänd person i vänliga klubben förblir okänd för en själv måste det ju vara spännande att få fantisera om hur personen kommer reagera? Om den blir lika glad som förvånad? Kanske den tror att det är en dold kamera gömd någonstans? Hur kommer den känna sig när den förstår att det faktiskt är på riktigt? Vilka tankar och känslor personen kommer bära med sig efter det? Vad den kommer berätta för andra om vad som hänt? Tänk om personen blir så glad att han eller hon vill göra någonting liknande för andra? Tänk om fler människor bestämmer sig för att sprida goda gärningar? 
Goda gärningar, handlingar och god stämning är något som är trevligt när det sprids. (Men tyvärr finns det även saker som inte är det, t.ex. att prata negativt om andra, sprida rykten på olika sätt, via sociala medier o.s.v. Prata om detta och gör jämförelser.)

Diskutera
-Kan du vara med och påverka stämningen i din klass? På din skola? Hur?
-Kan du påverka tonen och nivån på det som sker på nätet? Hur? 
-Vad kan du göra om du upptäcker något som känns oschysst på nätet?
-Är det viktigt att du är med och tar ansvar för vår miljö, kan du göra skillnad? Hur?

Laborera / arbeta vidare
Till exempel:
-Utforma en god ton policy tillsammans om hur man ska förhålla sig på nätet och i sociala medier.
-Testa att göra goda gärningar idag (eller under en längre period). Håll upp en dörr, invänta någon med vänliga ögon. Använd kroppsspråket på ett positivt sätt. Säg vänliga kommentarer till andra. Sprid vänlig och god stämning. Sätt igång vänlighetsringar och låt dem sprida sig vidare. 
-Utvärdera och berätta, har det märkts någon skillnad? 

Ord på vägen / metafor
Ringarna i sjön vänder åter när de når kanten…
Om man kastar en sten i en sjö så den bildar ringar på vattnet kommer de att bli större och större när de sprids. Till slut slår de mot en kant och vänder åter, inåt igen.
Tänk om det är på samma sätt med goda handlingar du gör. De startar en kedjereaktion och kommer kanske på något sätt vända åter till dig igen, fast du då inte har någon aning om att de i själva verket föddes ur något bra du en gång gjorde.  Det kan vara i form av ett gott gruppklimat eller en god stämning, lika gärna som handlingar av olika slag. 
Allt du gör och allt du säger kan sprida sig vidare till andra. Vad vill du sprida vidare?

Reflektera 
Vad har du lärt dig av ordspråket? 

måndag 8 augusti 2022

Uppstartsövning / Lektionsunderlag

Främlingar är vänner som du ännu inte känner


Introduktion till läraren:

Kanske har klassen en ny sammansättning och känner inte varandra än? Eller så känner

vi varandra för de yttre egenskaperna mer än för de inre? Vi känner varandra till utseende,

fritidsintressen och var vi bor. Vi känner inte riktigt varandra på djupet.

I sådana här situationer är det viktigt att få tid och tillfällen att lära känna varandra på ett

nytt sätt för att kunna se med nya ögon (värderingar).


Syfte

• Skapa ett bra gruppklimat.

• Se möjligheter i nya möten, visa vägar till att uppnå vänskap. Brobyggare. 

• Få alla att känna sig trygga bland nya personer, och i nya situationer.

• Väcka nyfikenhet inför att lära känna nya skolkamrater eller gamla på nya sätt.

• Känna tillhörighet.

_________________________________________________________________

Arbetsgång:

1. Låt eleverna fundera över och tolka ordspråket enskilt, helt utifrån egna tankar.

Man skriver ner sin tolkning och illustrerar den. Detta steg kan med fördel göras som läxa hemma. (Ibland blir bilden ytterligare en tolkning- ibland hör den ihop med texten. Gemensamt för de olika alternativen är att denbesjälar de skrivna orden.)

2. Tolkningarna redovisas för övriga. Sitt med fördel i ring med ögonkontakt som vid en lägereld och gå varvet runt. (Viktigt att visa att man lyssnar aktivt och med ”snälla ögon” riktade mot den som redovisar sin tolkning.)

3. Den lärarledda delen, i form av samtal och diskussion. Nedan finns ett upplägg att luta sig mot.


Lärarledd del, att luta sig mot efter elevernas redovisningar:


Erfarenheter

Berätta om någon situation där du själv var helt ny. Från barndomen eller vuxenlivet, i

någon idrottsförening, skolklass, nytt land eller arbetsplats dit du kom som främling. Hur

kände du dig? Hur mottogs du? Hur gjorde du för att lära känna andra? Var det någon eller

några andra som tog kontakt med dig? Lärde du då känna någon som betyder/betydde

mycket för dig?


Spännande tanke

Den personen / de personerna hade kanske inte betytt något för mig idag om jag inte hade

ansträngt mig då för att knyta nya vänskapsband. (Låt gärna eleverna berätta om sina

liknande erfarenheter.)

Ni i den här gruppen kommer kanske att hitta vänner för livet bland era klasskamrater och

skolkamrater. Undrar vad ni gör tillsammans om 1 år, 5 år, 10 år, 25 år o.s.v. Undrar om ni

kommer minnas då hur allting började?

Alla i klassen kan aktivt vara med och skapa goda vänskapsband och ett gott gruppklimat.

I en grupp där alla känner sig trygga och välkomna, hur lika eller olika man än är, fungerar

allt så mycket bättre. Det är lättare att lära sig, diskutera, utvecklas och tänka i en sådan

grupp. Ibland är det lättare att skapa ett bra gruppklimat om alla i gruppen är nya, som i en

ny klass. Men det går och är lika viktigt att göra i en grupp som redan hängt samman ett

tag. Då måste man ibland kunna bryta vissa mönster och byta ut dem mot nya som

fungerar ännu bättre.


Diskutera

-Vad är ett bra gruppklimat? Hur känns det att vara i en sådan grupp? På vilka sätt blir

man påverkad?

-Hur känns motsatsen? På vilka sätt blir man påverkad?

-Hur kan vi i den här klassen skapa ett bra gruppklimat?

-Vad är fördomar? Varför uppstår fördomar? Hur kan man motverka att de uppstår? Vad

kan man göra mot de som finns?

-Vad är utanförskap och vad innebär det? Kan ni ge några exempel på hur utanförskap

kan se ut?

-Vad menas med främlingsfientlighet? Hur kan man motverka att det uppstår?

-Vad är civilkurage? Kan ni ge några exempel på ”hjältar” som genom sitt civilkurage eller

genom sin handlingskraft förbättrat livet för någon eller några?


Ord på vägen

Allt nytt måste övas på kontinuerligt innan det automatiskt görs av alla på ett naturligt sätt.

Som en ny stig som bildas. Man måste trampa upp den genom att gå där många gånger.

Om bara en eller några går där ibland blir det ju aldrig någon stig. Kom ihåg att fortsätta

bilda nya vänstigar genom att använda dem ofta och även att ta ansvar för att vara med

och skapa ett bra gruppklimat.


Sista frågan

Har ni lärt er någonting nytt av ordspråket?


Arbeta vidare? 

- Arbeta med ord som civilkurage, vardagshjältar, hjältemod och att vara en god förebild.

Skriv förklaringar / beskrivningar till orden.

- Lista olika hjältar. Ta reda på fakta om dem, skriv egna faktablad om den / dem du

väljer.

- Gör planscher om de olika hjältarna.

- Gör presentationer och redovisa för övriga i klassen. Ett intressant och meningsfullt sätt

att träna tal och redovisning där man samtidigt får sprida information om goda förebilder

att inspireras av.måndag 18 juli 2022

Vi är vad vi tänker

Efter alla år som klasslärare (på lågstadiet) där tempot höjts och diverse trender kommit och gått har ordspråksarbetet blivit allt viktigare för mig. Ett arbete där varje elev får egen tid och eget utrymme att först och främst tänka... Utveckla sina egna tankar och lära sig att lita till dem.

Vinster jag märkt som sker som kedjereaktioner är bland annat att det är språkutvecklande, väcker nyfikenhet för läsning och boksamtal då det ökar förmågan att tolka det som står mellan raderna och gör att man uppfattar metaforer och undertoner lättare.

Vi arbetar alltid i dessa steg.
Steg 1: Fundera kring ett ordspråk eller ett citat och göra sin egen tolkning av det. Skriva och illustrera sin tolkning utan påverkan från någon annan. Producera egna tankar.
Steg 2: Redovisa sin tolkning för övriga i en trygg miljö. Vi sitter alltid i ring därför att det bildas en helt annan energi då. Vi hjälper den som redovisar sina tankar med våra ögon och vårt kroppsspråk. Övriga lär sig lyssna aktivt och visa respekt.
Steg 3: Vi möts i samtal och diskussion om redovisningarna, ämnet och dess lärdomar.
Steg 4: Vi reflekterar över hur vi växt genom att ha utvecklat våra egna tankar och insikter samt av övrigas tolkningar som berikat oss med fler synvinklar och tankar. Vi utvecklar vårt helhetsseende.
Steg 5: Ibland arbetar vi vidare med olika uppgifter då ämnet automatiskt inbjuder till detta.

Steg 1 är jag-stärkande. Att lära sig utveckla och lita till sina egna tankar är så viktigt.
De övriga stegen bygger broar mellan eleverna - den där känslomässiga plattformen vi möts på vid redovisning och kloka samtal förbättrar gruppklimatet och tränar den demokratiska processen på ett naturligt och givande sätt.


Alla kan delta eftersom varje tolkning görs utifrån där eleven själv är i personlig mognad - utifrån sina egna livserfarenheter. Alla har något att lära ut. Alla kan lära något nytt av andra. Den emotionella kompetensen tränas automatiskt genom att få ta del av andras tankar och känslor. Man får starkare känslomuskler... 


Tolkningarna i sig är lärorika, men samtalen som växer ur dem likaså. Diskussionerna, insikterna och när en grupp får ett gemensamt AHA som alla sedan kan relatera till och använda sig av i vardagen är ytterligare en vinst. När man lär sig använda ord att mötas i behöver inte heller konflikter och frustration ta så stor plats. 


                                                    Här ovan 4 elevtolkningar av Buddhas citat: 

Vi är vad vi tänker. 
Allt vi är börjar i våra tankar. 
Med våra tankar skapar vi vår värld. 
/Buddha

                            Då vi arbetar med citat är ytterligare en vinst att använda citatsägaren 
                            som förebild eller att söka fakta / information om.

lördag 4 juni 2022

Leendets kraft

 

Kraften i ett äkta leende är både vackert och välgörande. 
Den som ler mår bra. Den som får ett leende blir glad. 
Det smittar, svarsleendet kommer automatiskt och blir en slags en brobyggare mellan dem som möts i leendet. 
Det man ger ut får man tillbaka. Det behöver inte vara svårare än så... 

söndag 24 april 2022

Känslomuskler

 Jag tror att det i varje människa finns ett frö till just den unika person man är ämnad att vara. Ett frö som med rätt näring och förutsättningar kan börja gro, samt med en dos mod vågar komma till tals. Det är viktigt att komma i kontakt med det där fröet, tidigt i livet. För att höra, känna och förstå vem man egentligen är, vem man är menad att vara. Utveckla en lyhördhet för sin egen inre röst. Något som blivit allt svårare i konkurrens med det yttre bruset, alla sociala medier och allt mindre tid för hjärnvila.

Jag tror att i varje människa så finns det ett litet frö som med rätt näring kan gro. Det gäller att våga göra sin röst hörd. Att hitta sitt frö - förstå vad det innebär och ge det rätt näring. Som eleven Tyra som aldrig hade vågat prata framför klassen men när hon till slut gjorde det fick varma applåder och en hel mängd hejarop som förändrade henne. Där och då tändes stjärnorna i hennes ögon och något inre liksom klickade till. Rösten blev starkare och kroppsspråket säkrare, hon växte ”säkert en hel decimeter". Inte nog med att hon vågade prata inför gruppen, hon gjorde det om helt egna tänkta tankar, förankrade i både hjärna och hjärta. Ord som växt ur just det där lilla fröet av vem hon egentligen är. Ur egen klokhet och godhet. 

Att våga göra sin röst hörd stärker ens jag vilket ger en inre trygghet att vila på och fortsätta utvecklas från. Det ger både självförtroende och civilkurage. Att hitta sin egen unika egenart innebär att våga lyssna till och stå upp för den man är redan tidigt i livet, och få fortsätta växa och utvecklas just därifrån. Lära sig lita till sin egen inre röst. 

Det ordspråksverktyg jag utvecklat och använder med mina elever ger träning i just detta. Att lyssna inåt, utveckla sina egna tankar och lära sig lita till dem. Att uttrycka dem i ord framför övriga i gruppen ger talträning redan från unga år. Att lära sig lyssna aktivt på andras tankar när de delar med sig av dem berikar med ett större perspektiv. Helhetsseendet tränas likaväl som den demokratiska processen. Att redan från start få lära sig att lyssna till andras tankar tränar respekt och stärker den emotionella kompetensen. Eller som jag kallar det tillsammans med mina elever: Känslomuskler. "Educating the mind without educating the heart is no education at all."
Aristoteles